آدرس: دانشگاه اصفهان- دانشکده شیمی- مرکز فناوری پلیمر دانشگاه اصفهان

شماره تماس: 03137934858

 

تلگرام و شماره مستقیم انجمن: 09134060594