مشاهده آگهی های  کارجویان

نام و نام خانوادگیتخصصCityشماره همراهنمایش جزییات
محمد شهریاریکارگرفنی و اپراتور دستگاه و خطفولادشهر09137282489سایر موارد
مینا فرحانیشیمیآران وبیدگل09130617356سایر موارد
نوید صدیقیکارشناس فناوری اطلاعاتاصفهان09132706524سایر موارد
زهرا خوئینیفوق لیسانس حسابداری  09013448586سایر موارد
علی طهمورث پورساخت فرمولاسیون تینر رنگ های پلی اورتان و رنگ های متالیک و تینر آستر(رنگ وتینر خودرویی)اصفهان09103234086سایر موارد
حسین زارعیکامپیوتراصفهان۰۹۳۸۸۰۵۹۵۵۷سایر موارد
ریحانه قندهاری علویجهمهندسی نرم افزاراصفهان09913462548سایر موارد
آرمان مرادیفوق دیپلم شیمیشاهین شهر09168522601سایر موارد
مهسا یوسفیمهندسی شیمی گرایش پلیمر  ۰۹۰۱۹۸۸۰۳۷۳سایر موارد
رضاگارگرننادگانیاصفهان09130125698سایر موارد
میلاد رهنمامهندسی شیمیاصفهان09361681848سایر موارد
مهدی شمع گرانمهندسی شیمی گرایش صنایع شیمیاییاصفهان09132684313سایر موارد
داود حسینیمهندسی شیمیاصفهان09901856468سایر موارد
جواد توکلیامور ادرای و انبارداریفلاورجان09137943171سایر موارد
راحله عبادطراح وباصفهان09013137658سایر موارد
نام و نام خانوادگیتخصصCityشماره همراهنمایش جزییات