مشاهده آگهی های کارآموزان

نام و نام خانوادگیمیزان تحصیلاترشته تحصیلیشهرتلفننمایش جزییات
فاطمه حسینیکارشناسیمدیریت بازرگانی۰۹۱۳۹۳۹۶۱۳۱سایر موارد
محمد هاجرپورکارشناسیمدیریت بازرگانیکوی مهدی کوی پیروزی پلاک۶۳09921237302سایر موارد
محمد هاجرپورکارشناسیمدیریت بازرگانیکوی مهدی کوی پیروزی پلاک۶۳09921237302سایر موارد
امیرحسین سهرابیدیپلمانسانیکوچه شهید سلطانی۰۹۳۷۲۹۳۷۳۷۱سایر موارد
نام و نام خانوادگیمیزان تحصیلاترشته تحصیلیشهرتلفننمایش جزییات