برگزاری چهارمین گردهمایی فعالان پلیمری اصفهان

انجمن صنایع پلاستیک و پلیمر استان اصفهان، چهارمین گردهمایی فعالان پلیمری اصفهان با محوریت سامانه جامع تجارت، را روز دوشنبه ۲۰ آبان ماه در محل اتاق بازرگانی اصفهان با حضور اعضای محترم انجمن و کارشناسان سازمان صنایع، معادن و تجارت استان اصفهان برگزار نمود.

در ابتدای جلسه جناب آقای مهندس بیشه ریاست محترم انجمن، پس از عرض خیر مقدم به حاضرین جلسه به بیان مشکلات صنعت که ناشی از صدور بخشنامه های مکرر و قوانین جدید است پرداخته و در ادامه اظهار داشته که بر اساس ماده ۱۴ قانون محیط کسب و کار، تصویب و صدور هر گونه بخشنامه و آئین نامه های مرتبط با تولیدکنندگان بایستی با رایزنی و مشورت با انجمن های مربوطه صورت پذیرد، که متاسفانه طرح سامانه جامع تجارت یا طرح افق یکی از این موارد است که وزارت صمت بدون بررسی نقاط قوت و ضعف آن توسط کارشناسان خبره، تهیه و جهت اجرا به بخش صنعت ابلاغ نموده است.

انجمن درصدد است که نقش خود را به عنوان نماینده واحدهای تولیدی صنعت پلیمر در حمایت از حقوق آنان به نحو مطلوب ایفا نماید که حضور در کارگروه مدیریت تقاضای مواد پتروشیمی سازمان صمت یکی از این ماموریت هاست. انتظار انجمن از همه تولیدکنندگان پذیرش عضویت در انجمن و حضور فعال در نشست ها و گردهمایی برای بیان مشکلات و ارائه راهکار به دولت مردان است.

در ادامه جناب آقای مهندس وزیری و آقای دکتر جمالی به بررسی سامانه جامع تجارت و طرح افق پرداختند.