وی تصریح کرد: در شرایط کنونی که وضعیت غیرعادی و بسیار سخت است، کشور در یک جنگ تمام عیار اقتصادی به سر می‌برد و در تصمیم‌گیری‌ها میان بخش دولتی و مجلس همه به دنبال آن هستند که رضایت مردم را در کوتاه مدت جلب کنند؛ درحالی‌که در بلندمدت مصلحت مردم در اجرای چنین تصمیماتی نیست. شافعی اظهار کرد: اگر به‌دنبال جلب رضایت کوتاه‌مدت مردم باشیم، از انجام اصلاحات اقتصادی عقب خواهیم ماند و این منجر به اتلاف منابع بسیار در کشور می‌شود. به‌خصوص اینکه اکنون هم با کمبود منابع مواجه هستیم. وی افزود: متاسفانه نظام انگیزشی کشور به سمت کارهای غیرمولد، واسطه‌ای و دلالی پیش می‌رود. اگر قاعده‌گذاری به طور عمیقی مورد توجه قرار نگیرد، اکثر مواردی که به آنها تکیه می‌کنیم، کوتاه‌مدت و مقطعی خواهد بود.