افزایش ۵ برابری تسهیلات سرپرستی بانک صنعت و معدن استان

به گزارش ایسپیا، پیرو امضاء تفاهم نامه همکاری ما بین اتاق بازرگانی اصفهان و بانک صنعت و معدن استان در تاریخ ۲۱ فروردین ماه ۹۸ در خصوص افزایش حدود اختیارات سرپرستی استان اصفهان، حدود اختیارات این سرپرستی در خصوص اشخاص حقوقی در تاریخ ۹/۲/۹۸ به شرح ذیل افزایش یافته است:

  1. تسهیلات سرمایه گذاری ثابت و سرمایه در گردش جمعا به مبلغ     ۳۵۰/۰۰۰ میلیون ریال
  2. ضمانت نامه ها و اعتبارات اسنادی ریالی جمعا به مبلغ                  ۷۵۰/۰۰۰ میلیون ریال
  3. اعتبارات اسنادی ارزی                                                                 ۲۰۰/۰۰۰ میلیون ریال

حداکثر سقف اختیارات تجمعی جهت اعطای تسهیلات و اعتبارات به یک متقاضی یا ذینفع واحد ۷۵۰/۰۰۰ میلیون ریال می باشد.