اعضای هیئت مدیره

انجمن صنایع پلاستیک و پلیمر اصفهان

مرتضی بیشه

 

رئیس هیئت مدیره

عضو هیئت نمایندگان اتاق بازرگانی اصفهان

مدیر عامل شرکت پیشرو شیمی

اصغر اخوان مقدم

 

نایب رییس اول هیئت مدیره

مدیر عامل شرکت اصفهان مقدم

اکبر لباف

 

 نایب رییس دوم هیئت مدیره

مدیر عامل شرکت الیاف سازان

بیژن سحرناز

 

خزانه دار انجمن

مدیر عامل شرکت داراکار

محمد علی آبادی فراهانی

 

منشی انجمن

مدیر عامل شرکت آریا پلیمر

مهدی قزوینی

 

عضو هیئت مدیره

مدیر عامل شرکت نخ زاگرس

مسعود جمالی

 

عضو هیئت مدیره

مدیر عامل شرکت طناب نقش جهان

سعید روغنی

 

عضو هیئت مدیره

مدیر عامل گروه صنعتی شفیق

مهرداد نیلی پور

 

بازرس انجمن

مدیر عامل شرکت آریا کیسه آپادانا

شادکام معینی

 

دبیر انجمن